Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Van Baal Juweliers Naarden

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een

overeenkomst op afstand aangaat met Van Baal Juweliers;

3. Dag: kalenderdag;

4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de

overeenkomst op afstand;

5. Van Baal Juweliers: de rechtspersoon die producten enlof diensten op afstand aan consumenten

aanbiedt;

6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Van Baal

Juweliers georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten enlof diensten, tot en

met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer

technieken voor communicatie op afstand;

7. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Van Baal Juweliers

Naarden.

 

Artikel 2 — Gegevens Van Baal Juweliers Naarden

Van Baal Juweliers

Marktstraat 12, 1411 EA Naarden

Telefoonnummer: 035-6940245

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 09.30-18.00 uur; zaterdag 09.00-17.00 uur.

E-mailadres: info@vanbaaljuweliers.nl

KvK-nummer: 53755944

Btw—identificatienummer: NL001508740B55

Aangesloten bij de Nederlandse Juweliers- en Uurwerkenbranche.

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Van Baal Juweliers en op

elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Van Baal Juweliers en

consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene

voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal

voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat: de algemene

voorwaarden bij Van Baal Juweliers zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig

mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid

en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden

langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat

deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame

gegevensdrager. Indien dit redelijkemijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand

wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg

kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of

op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of

dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige

toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds

beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of

gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voomaarden voor

het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen

worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

6. Situaties die niet in deze algemene voomaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar

de geest’ van deze algemene voorwaarden.

7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit

nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod is vrijblijvend. Van Baal Juweliers is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te

passen.

3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten

enlof diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd, zodat de consument een goede

beoordeling van het aanbod kan maken. Van Baal Juweliers maakt bij haar afbeeldingen gebruik

van een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten enlof diensten. Kennelijke

vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Van Baal Juweliers echter niet.

4. Alle afbeeldingen en specificaties van de gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen

geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.

Van Baal Juweliers kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de

echte kleuren van de producten.

6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en

verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het

bijzonder:

o de prijs inclusief belastingen;

o de eventuele kosten van verzending;

o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig

zijn;

o ' het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

0 de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Van Baal

Juweliers de prijs garandeert;

0 of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zoja op welke wijze deze

voor de consument te raadplegen is;

0 de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het

kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst

herstellen;

o de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden

gesloten; 3

 

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van

aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde

voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Van Baal

Juweliers onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Van Baal Juweliers is bevestigd, kan de

consument de overeenkomst ontbinden. 

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Van Baal Juweliers passende

technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van

data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen,

zal Van Baal Juweliers daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. Van Baal Juweliers kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan

zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn

voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Van Baal Juweliers op

grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij

gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere

voorwaarden te verbinden.

5. Van Baal Juweliers zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie,

schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan

worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van Van Baal Juweliers waar de consument met klachten

terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht

gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het

herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop.

6. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de Opschonende voorwaarden van voldoende

beschikbaarheid van de betreffende producten.Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder

opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag

na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen

en aan Van Baal Juweliers bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij

zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen

beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik

maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in

de originele staat en verpakking aan Van Baal Juweliers retourneren, conform de door Van Baal

Juweliers verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit

binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Van Baal Juweliers.

Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht

dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat

de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van

verzending.

4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt

gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Van Baal Juweliers

heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 

Bij levering van diensten:

5. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave

van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan

van de overeenkomst.

6. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door Van

Baal Juweliers bij het aanbod enlof uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en

duidelijke instructies.Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsreoht, komen ten hoogste de kosten van

terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag heeft betaald, zal Van Baal Juweliers dit bedrag zo spoedig

mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde

dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete

terugzending overlegd kan worden.Artikel 8 — Uitsluiting herroepingsrecht

1. Van Baal Juweliers kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals

omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts, indien Van Baal

Juweliers dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft

vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

3. die door Van Baal Juweliers tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de

consument; 

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

0. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Van Baal

Juweliers geen invloed heeft;

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

3. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de

bedenktijd is verstreken;

 

Artikel 9 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden

producten enlof diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen

in btw—tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan Van Baal Juweliers producten of diensten waarvan de prijzen

gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Van Baal Juweliers geen

invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en

het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen

toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen

toegestaan indien Van Baal Juweliers dit bedongen heeft en:

3. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag

waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk — en zetfouten. Voor de gevolgen van druk — en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk — en zetfouten is Van Baal Juweliers

niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

1. Van Baal Juweliers staat er voor in dat de producten enlof diensten voldoen aan de

overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van

deugdelijkheid enlof bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de

overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen enlof overheidsvoorschriften. Indien

overeengekomen staat Van Baal Juweliers er tevens voor in dat het product geschikt is voor

ander dan normaal gebruik.

2. Een door Van Baal Juweliers, de fabrikant of de importeur verstrekte garantie doet niets af aan

de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover

Van Baal Juweliers kan doen gelden.

3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen uiterlijk 14 dagen na levering

aan Van Baal Juweliers schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te

geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

4. De garantietermijn van Van Baal Juweliers komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Van

Baal Juweliers is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke gesctîiktheid van de

producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen

ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

5. De garantie geldt niet indien:

o De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd enlof bewerkt of door

derden heeft laten repareren enlof bewerken;

o De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins

onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Van Baal

Juweliers enlof op de verpakking behandeld zijn;

0 De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de

overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de

toegepaste materialen.

5. De garantie geldt niet indien:

o De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd enlof bewerkt of door

derden heeft laten repareren enlof bewerken;

o De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins

onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Van Baal

Juweliers enlof op de verpakking behandeld zijn;

0 De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de

overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de

toegepaste materialen.

De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De

consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

4. Alle Ievertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen

rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op

schadevergoeding.

5. In geval van ontbinding conform lid 3 van dit artikel zal Van Baal Juweliers het bedrag dat de

consument betaald heefi zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding,

terugbetalen.

6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Van Baal Juweliers zich

inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op

duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij

vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een

eventuele retourzending zijn voor rekening van Van Baal Juweliers.

7. Het risico van beschadiging enlof vermissing van producten berust bij Van Baal Juweliers tot het

moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Van Baal Juweliers

bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 - Betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde

bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als

bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt

deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens

onverwijld aan Van Baal Juweliers te melden.

3. In geval van wanbetaling van de consument heeft Van Baal Juweliers behoudens wettelijke

beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in

rekening te brengen.

 

Artikel 13 - Klachtenregeling

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk

omschreven worden ingediend bij Van Baal Juweliers, nadat de consument de gebreken heeft

geconstateerd.

2. Bij Van Baal Juweliers ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend

vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere

verwerkingstijd vraagt, wordt door Van Baal Juweliers binnen de termijn van 14 dagen geantwoord

met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig

antwoord kan ven/vachten.

3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat opgelost

dient te worden door de geschillencommissie van de Nederlandse Juweliers- en

Uurwerkenbranche.

4. Een klacht schort de verplichtingen van Van Baal Juweliers niet op, tenzij Van Baal Juweliers

schriftelijk anders aangeeft.

5. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Van Baal Juweliers, zal Van Baal Juweliers naar

haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.